تماس با ما

 

ردیف

 واحد

شماره تماس

۱

 آموزش

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۹۸

۲

 اموردانشجویی

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۹۹

۳

 امور فرهنگی

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۶۷

۴

 امور اداری

۰۵۴۳۷۶۴۳۳۸۶

۵

 امور مالی

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۹۳

۶

 امور پژوهشی

۰۵۴۳۷۶۴۰۱۰۹

۷

 روابط عمومی

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۶۷

۸

 مرکز فناوری اطلاعات

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۹۲