اعضای هیات علمی

  عبدالرشید جام نیا
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

ar.jamnia@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  احمد نور وحیدی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

ahmadnoorvahidi@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

     
  مجید کریم زاده
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

karimzadeh@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  محمد رضا ساسولی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

sasouli@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

    
  امام بخش تیره عیدوزهی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

e.eidouzehi@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  سامان خاک سفیدی
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

khaksefidi@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

     
  محسن دهمرده قلعه نو
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری

 dahmarde.mohsen@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

      

  منصور نیک پناه
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری

m.nikpanah@yahoo.com 

           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

     
  راضیه گلدرزهی
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری

Razieh.gold @ gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

      

  سعید سپاهی
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری

 saeedsepahi@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

    

  محمد اکبرشیخ زاده
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی فنلوری اطلاعات

noornet1@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  پرویز حسینی سرجو
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی عمران

p.hosseini.s@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

     
  عراز نطری
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

araznazari@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  مرتضی یوسفی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

mo.yousefi@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

    
  طاره شکوهی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

toktam.shokohi@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
   محمد ادببیان
  دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

m_adibian2000 @yahoo.comr 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

    
  سید مسعود ضیایی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

ziaeimasoud@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  مجید جعفری
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

majafari59@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

     
  جواد روستاخیز
   دانشکده کشاورزی
   گیاهان دارویی

j.roustakhiz@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  زهرا صادقی
   دانشکده کشاورزی
   گیاهان دارویی

sadeghi.phytochem@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

     
  میترا جباری
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

mitra_jabbary@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  سید رضا امیری
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

seyedrezaamiri@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

     
  محمد طاهر میرکزهی
   دانشکده کشاورزی علوم دامی
           

mt_mirakzehi@yahoo.com   
                    مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 

  حسن صالح
   دانشکده کشاورزی  علوم دامی
 

hsaleh.um@saravan.ac.ir
                مشاهده سوابق علمی و پژوهش              

  منصور سعیدی گراغانی
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

msg_saeady@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  زهرا خشنودی فر
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

khoshnodifz@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

     
  احمد رضا شاهرخی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

hafezreza@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  فاطمه حمزه وی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

fatemehhamzavi@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

     
  حسین مرادی بیدختی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

hossmor@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  کیما کوهستانی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

kuhestani_59@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

     
  سید میثم مظلوم زاده
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

mazloumzadeh@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

        
  خالد سلیمی
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

k.salimi@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

    
  منصوره پوره جعفر
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

m.s.pourjafar@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

       
  وحید رضا امیر اسماعیلی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی عمران

v.amiresmaeili@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

    

  مریم ناجی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی عمران

 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی            

       

  ملیحه میری
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

malihe.miri@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

    


  فاطمه نرماشیری
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

Narmashiri@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  مریم عاشوری
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی فناوری اطلاعات

maryam.ashoori@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  فرهاد ذوالفغاری
   دانشکده منابع طبیعی 
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

f.zolfaghari@ut.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  فاطمه ارتیاعی
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

safura1981@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محسن فراهی
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

mohsen.farahi62@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  منوچهر یوسفی
   دانشکده کشاورزی
   علومی دامی

m_usofi2001@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  

  ابوالفضل داروی
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

a.davari@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          


  اصغر خواجه
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

asgharmn @yahoo.co.uk
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 

  حسین جهانتیغ
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

hjahantigh5@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  سید ابو القاسم برآبادی
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

Barabadi.a@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 

     محمد رضا ریگی                                     
    دانشکده کشاورزی  
    تولیدات گیاهی

rezarigi@gmail.com 

   مشاهده سوابق علمی و پژوهشی

  مجید علیخانی کو پایی      
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

m.alikhani@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  حسن نصرتی ناهوک                                 
    دانشکده مهندسی 
    مهندسی فناوری اطلاعات

hsn.nosrati@gmail.com

   مشاهده سوابق علمی و پژوهشی

   
         سمیرا ریکی      
        دانشکده مهندسی 
        مهندسی فناوری اطلاعات

s.riki@saravan.ac.ir

           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی         
         

    وحید بهرامی فروتن                              
    دانشکده مهندسی                                    
    مهندسی برق

   مشاهده سوابق علمی و پژوهشی

 وحیده عبدالهی                                      
 دانشکده  منابع طبیعی                                  
احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

مشاهده سوابق علمی و پژوهشی

       شایسته طباطبائی
        دانشکده مهندسی 
        مهندسی فناوری اطلاعات

        مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

    فاطمه ریگی

   دانشکده کشاورزی 

    تولیدات گیاهی

مشاهده سوابق علمی و پژوهشی