سومین همايش ملي مديريت دانش و کسب و کارهاي الکترونيکي با رويکرد اقتصاد مقاومتيآدرس وب سایت سومین همايش ملي مديريت دانش و کسب و کارهاي الکترونيکي با رويکرد اقتصاد مقاومتي

 

دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩ ٠٨:٤٢ ٧٨٦ 193


خروج