تماس با ما

 

ردیف

 واحد

شماره تماس

شماره های داخلی(VOIP)

۱

ریاست دانشگاه

۵۴۳۷۶۳۰۰۹6

-

۲

دفتر ریاست

۵۴۳۷۶۳۰۰۹6

2601

  معاونت اداری مالی

۰۵۴۳۷۶3۳۳78

2180

 

معاونت آموزش

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۹5

2240

3

 آموزش

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۹۸

-

4

 اموردانشجویی

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۹۹

-

5

 امور فرهنگی 

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۶۷

-

6

 امور اداری

۰۵۴۳۷۶۴۳۳۸۶

2630

7

 امور مالی

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۹۳

2530

8

 امور پژوهشی

۰۵۴۳۷۶۴۰۱۰۹

2270

9

 روابط عمومی

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۶۷

-

10

 مرکز فناوری اطلاعات

۰۵۴۳۷۶۳۰۰۹۲

2100