به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند کلیه آزمون های جمعه ۲۱ خرداد به پنج شنبه ۳ تیر و آزمون های جمعه ۲۸ خرداد به شنبه ۵ تیر انتقال یافته اند.به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند کلیه آزمون های جمعه ۲۱ خرداد به پنج شنبه ۳ تیر و آزمون های جمعه ۲۸ خرداد به شنبه ۵ تیر انتقال یافته اند.

 
 
به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند کلیه آزمون های جمعه ۲۱ خرداد به پنج شنبه ۳ تیر و آزمون های جمعه ۲۸ خرداد به شنبه ۵ تیر انتقال یافته اند.
 
معاونت آموزشی مجتمع آموزش عالی سراوان

 

چهارشنبه ١٩ خرداد ١٤٠٠ ١٢:٠٨ ٨٩٥ 261


خروج