امضاء تفاهم نامه همكاري آموزشي، پژوهشي و اجرايي بين مجتمع آموزش عالي سراوان ، شوراي شهر و شهرداری شهرستان سراواندر راستای تعامل و همکاری علمی تحقیقاتی و اجرائی طی مراسمی تفاهم نامه همکاری‌های مشترک به امضاء مهندس سیدی شهردار سراوان، خانم دکتر میرمرادزهی رییس شورای اسلامی شهر سراوان و دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان رسید.

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی سراوان، به منظور فراهم آوردن زمینه مساعد برای تعامل سازنده بین مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی، و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و پیشبرد اهداف گام دوم انقلاب اسلامی و با عنایت به لزوم هماهنگی میان نهادهای مردمی و مراکز علمی و در راستای سیاست گذاری و  برنامه ریزی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمراني، هنري، تفاهم نامه ای با تاکید بر همکاری، مشارکت و بهره مندی طرفین از امکانات و ظرفیت های یکدیگر و به منظور پيشرفت و ارتقای شاخص هاي توسعه در شهرستان سراوان بین "مجتمع آموزش عالي سراوان" ، "شورای شهر و شهرداری سراوان" منعقد، امضا و مبادله شد.

 

سه شنبه ١٧ خرداد ١٤٠١ ١٤:١٤ ١٥٣٧ 169


خروج