دومين کمفرانس ملي آخرين دستاوردهاي مهندسي داده و دانش و محاسبات نرم 

يکشنبه ٨ خرداد ١٤٠١ ٠٩:٥٣ ١٥٢٧ 31


خروج