وبیناراهمیت تاثیر اجتماعی پژوهش های مرتبط به علم آموزش: نگاهی به پروژه یادگیری با کمک رباتآدرس وب سایت وبیناراهميت تاثير اجتماعي پژوهش هاي مرتبط به علم آموزش : يادگيري با کمک ربات

لینک ورود به وبیناراهميت تاثير اجتماعي پژوهش هاي مرتبط به علم آموزش : يادگيري با کمک ربات

 

چهارشنبه ٢١ مهر ١٤٠٠ ٠٩:١٩ ١٠٧٧ 10


خروج