معاونت اداری مالی و مدیریت منابع

 

دکتر مجید کریم زاده

  تلفن: 37633387-054
  نمابر:
  رایانامه: karimzadeh@saravan.ac.ir
 
  

اهم وظايف معاونت اداری مالی و مدیریت منابع مجتمع

 •  همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه
 •  نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به اموراداری، استخدامی، مالی و معاملاتی دانشگاه
 •   نظارت و رسیدگی برحسن اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه
 •   ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 •   رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف
 •   ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 •    اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 •    شرکت در شوراها، کمسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
 •    نظارت، رسیدگی و پیگیری تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط
 •    تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه
 •    انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط
 •    بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیات علمی به مراجع ذیصلاح
 •    همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و دانشجویی آن.