رﺋیس گروه نظارت و ارزیابی

 

دکتر راضیه گلدرزهی
تلفن: 37633905-054
رایانامه: 
Razieh.gold @ gmail.com

     اين مديريت زير نظر مستقيم رئيس مجتمع و در چارچوب ضوابط و مقررات به منظور فراهم نمودن زمينه های لازم برای جمع آوری، تجزيه و تحليل داده ها و تهيه اطلاعات مورد نياز بخش های مختلف مجتمع و همچنين ارزيابی عملکرد و تهيه گزارش های دوره ای و موردي برای اتخاذ تصميمات مناسب تشکيل شده است.  
دفتر نظارت و ارزیابی در مجتمع آموزش عالی سراوان عهده دار وظایف مختلفی چون ارزیابی اعضاء هیات علمی، جمع آوری آمار و اطلاعات دانشجویی و اعضاء هیات علمی، و فعالیتهای دیگر بر حسب مورد نیاز معاونت آموزشی و شورای برنامه ریزی آموزشی مجتمع و اجرایی کردن مصوبات شورا نظارت و ارزیابی می باشد.

اعضای شورای نظارت وارزیابی مجتمع
رئیس شورای نظارت و ارزیابی: دکتر محمد رضا ریگی (ریاست مجتمع)
نایب رئیس شورای نظارت و ارزیابی : دکترفرهاد ذوالفقاری (معاون آموزشی)
دبیر شورا :خانم دکتر راضیه گلدرزهی
دکتر محمد رضا ساسولی (عضو حقیقی)
دکتر مجید جعفری (عضو حقیقی)
دکتر وحید بهرامی فروتن  (عضو حقیقی)
دکتر مجید کریم زاده (عضو حقیقی)
دکتر سید ابوالقاسم برآبادی (عضو حقیقی)