اداره خوابگاه ها

اداره امورخوابگاه ها يكي از مجموعه ادارات حوزه مديريت دانشجوئي مجتمع است كه علاوه بر اسكان دانشجويان غير بومي و ميهمان، كنترل كامل به حفظ و نگهداري خوابگاه ، رعايت نظافت و بهداشت عمومي و مسائل انضباطي خوابگاههاي دانشجوئي را متناسب با آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوطه به عهده دارد اين اداره در حال حاضر بيش از 8 خوابگاه مختلف در سطح شهر را به اسكان دانشجويان اختصاص داده است.

شرح وظايف مسئول امور خوابگاه های مجتمع:    

• نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، نظارت بر کار مسئولین خوابگاه ها و سرپرستان و خوابگاه ها، بازدید از خوابگاه های دانشجویی
• نظارت اجرای ضوابط مربوط به مدت زمان اسکان دانشجویان در خوابگاه
• برنامه ریزی و سیاست گذاری برای گسترش و بهبود شرایط خوابگاه ها
• ایجاد زمینه برای فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در خوابگاه ها
• پیگیری و رفع مشکلات و مسائل خوابگاه ها از جمله مهمترین وظایف مدیر اداره امور خوابگاه ها هستند.
• اجرایی نمودن کلیه دستورالعمل های اسکان دانشجویان
• برنامه ریزی و زمان های ثبت نام
• اولویت بندی های اسکان و تسویه حساب ها
• نظارت بر عملکرد سرپرستان در اجرای برنامه ها و دستورالعمل های اسکان دانشجویان و مدیریت خوابگاه ها
• مدیریت فضاها و ظرفیت ها با کنترل دقیق جریان اسکان، جابجایی و خروج دانشجویان
• ارتباط مستمر با وام و رفاه در زمینه تسویه حساب مالی دانشجویان
• ارائه گزارشات مستمر از ظرفیت ها و برنامه های جاری در اسکان و جایابی دانشجویان و غیره.

 
مسئول : آقای اسمعیل هاشم پور