اداره تربیت بدنی

 عراز نطری        
تلفن:
 
نمابر:
رایانامه:
    


 

شرح وظايف اداره تربیت بدنی مجتمع:    

اداره كليه امور تربيت بدني دانشجويان دانشگاه
• برنامه‌ريزي براي برگزاري المپيادهاي ورزشي و جشنواره‌هاي ورزشي درون دانشگاهی
• انتخاب مربيان ورزش براي رشته‌هاي مختلف ورزشي فعال در طول سال تحصيلي
•  نظارت بر عملكرد مربيان ورزشي و كنترل كاركرد آنها
• اجراي سياستها و خط‌مشي‌هاي تعيين شده در خصوص فعاليت­هاي ورزشي
•  برنامه‌ريزي و تنظيم برنامه‌هاي ورزشي دانشجويان و كاركنان و نظارت بر حسن اجراي آنها
•  ايجاد تسهيلات لازم و همچنين تشويق و ترغيب دانشجويان و كاركنان دانشگاه  جهت شركت در فعاليت­هاي ورزشي
•  نظارت بر امور نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات، ميادين و امكانات ورزشي دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط
•  پيش‌بيني و نظارت بر تهيه وسايل ورزشي مورد نياز دانشجويان و كاركنان
•  برگزاري مسابقات ورزشي و نظارت برحسن اجراي آنها
•  ارزشيابي كار دانشجويان در مورد واحد ورزشي از طريق انجام آزمون‌هاي لازم
•  فراهم آوردن تسهيلات لازم براي گسترش و تعميم رشته‌هاي مختلف ورزشي در دانشگاه
•  پيشنهاد برنامه‌هاي لازم به شوراي ورزش دانشگاه و تنظيم صورتجلسات آن و اجراي برنامه‌هاي مربوط
• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.