مدیریت استعدادهای درخشان


  مهندس محسن دهمرده قلعه نو


  تلفن:
37631016-054

   نمابر:
  رایانامه:dahmarde.mohsen@saravan.ac.ir  

دفتر استعدادهای درخشان مجتمع آموزش عالی سراوان از دی ماه سال 1394 فعالیت خود را به صورت مستقل در جهت شناسایی و حمایت و هدایت از استعدادهای برتر و دانشجویان ممتاز آغاز کرده است.

اهم فعالیت ها

• شناسایی کلیه دانشجویانی که مشمول استفاده از آیین نامه ها و دستورالعمل های استعداد درخشان می باشند.
• نظارت و پیگیری در اجرای بهینه بخشنامه ها و آیین نامه ها
• ایجاد بستر مناسب علمی و فرهنگی و رفاهی جهت دانشجویان مشمول
• ارائه خدمات مشاوره ای