روسای پیشین مجتمع آموزش عالی سراوان

روسای مجتمع آموزش عالی سراوان
از بدو تاسیس تا کنون

  نام و نام خانوادگی تصویر تاریخ
 دکترمحمد رضا طاهری  
 دکتر محمد عثمان حسین بر  
 دکتر علیرضا شهریاری  
 دکتر محمد رضا ریگی