آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات

اهداف و وظایف:

تجزیه و تحلیل آماری نتایج ارزشیابی
انجام طرح های آماری مربوط به دفتر