معرفی

اهم وظايف و مسئوليت هاي واحد برنامه و بودجه مجتمع:

• امور مربوط به تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي مجتمع
• تهيه مدارك و مستندات لازم جهت دفاع از بودجه پيشنهادي
• تهیه ونظيم بودجه تفصيلي هزينه­اي و تملك دارايي­ها و موافقت نامه­هاي عمراني
• تنظيم درخواست تخصيص بودجه هزينه اي و تملك دارايي ها و پيگيري تا حصول نتيجه
تهيه گزارش­هاي مورد نياز جهت معاونان طرح و توسعه و اداری و مالی براي در جريان قرار گرفتن وضعيت بودجه مجتمع
انجام امور مربوط به اصلاحات بودجه تفصيلي هزينه اي و تملك دارايي­ها و موافقت نامه­هاي عمراني
• هماهنگي مستمر با امور مالي مجتمع جهت تهيه عملكرد مالي هر سه ماه يكبار
جمع آوري اطلاعات لازم براي تنظيم بودجه تملك دارايي­های مجتمع
بررسي و مبادله موافقت­نامه هاي مربوط به فعاليت­هاي جاري و عمراني
 
کارشناس برنامه و بودجه: محمد ایوب یوسفی
تلفن: 37631013-054
رایانامه: majidyousefi954@gmail.com