اهم وظايف و مسئوليت هاي واحد برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و تحول

• نيازسنجي و مكاتبه با كليه واحدهاي مجتمع در خصوص دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي

• تنظيم برنامه­هاي آموزشي مورد نياز كاركنان و هماهنگي با اداره كل بهره وري و تحول اداري وزارت متبوع در اين زمينه

• اولويت بندي در برگزاري دوره­هاي اعلام شده مورد نياز واحدها و برنامه ریزي آموزشی توانمندسازي افراد در دو سطح مدیران و کارمندان و تدوین تقویم سالانه دوره هاي آموزشی مجتمع

• سنجش اثربخشی دوره، فراگیران و مدرسان و شناسایی نقاط قوت و ضعف دوره­هاي آموزشی و تعیین برنامه­هاي بهبود

• برنامه ریزي و برگزاري سمینارها و کنفرانس هاي آموزشی بر حسب نیاز و ضرورت

• برگزاري جلسات کمیته تخصصی راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انسانی

• همكاري با معاونت اداری و مالی در پيش بيني نيروي انساني مورد نياز مجتمع

• بررسي مداوم وظايف سازماني مجتمع و واحدها و چگونگي كار در آنها با توجه به توسعه مجتمع

• مطالعه و بررسي مستمر وظايف سازماني به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف مجتمع

• برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري

تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليت­هاي واحدهاي مجتمع

• برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات مجتمع

• تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني مجتمع وابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امناء

• بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها

• تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل

• تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليت­ها و نيروها و عوامل موجود در مجتمع به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت مجتمع

• استقرار نظام آماري ثبتي درداخل مجتمع

• تهيه، اجرا و استخراج طرحهاي آمارگيري براي توليد آمارهاي مورد نياز و پردازش و تحليل آن در جهت استفاده از نتايج در برنامه هاي مجتمع و همچنين در راستاي طرحها و برنامه هاي وزارت متبوع و مركز آمار بر اساس ضوابط، دستورالعملها، بخشنامه ها و راهكارهاي ابلاغي آن مراكز

• جمع بندي آمار و اطلاعات و تدوین سالنامه آماري

• نیازسنجی مستمر آمار و اطلاعات مورد نیاز واحدهاي مجتمع و تهیه گزارشهاي دوره ای و در صورت نیاز ارایه به مراجع ذیصلاح و سازمان هاي فرادست

• بروز رسانی مستمر بخش هاي مرتبط با برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و آمار در سایت مدیریت طرح و برنامه

• تهيه طرح جامع مجتمع و تأمين زمين و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالي

• تهيه طرح چشم انداز مجتمع با در نظر گرفتن سند توسعه علمی آموزش عالي

• انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف مدیریت طرح و برنامه


کارشناس : آقای محمدانور آریانفر
تلفن:
37631013-054
رایانامه: aryanfar2015786@gmail.com