دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

شرح وظایف دفتر فنی ونظارت بر طرح های عمرانی
- نظارت کامل بر طرح و محاسبات فنی ساختمانهای در دست احداث و امور پیمانکاران
- بررسی صورت وضعیت و امور مالی طرحهای عمرانی و کنترل پروژه ها
- برنامه ریزی جهت تامین مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرحهای عمرانی و نظارت بر مصرف صحیح آنها
- نگهداری و ضبط نقشه ها و صورت وضعیت ها و مدارک فنی دانشگاه
- نظارت بر امور پرسنلی اداره فنی و انجام امور مربوطه
- اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه
- انجام تحویل و تحول پروژه ها و تحویل نقشه ها از مشاور و پیگیری امور قراردادهای مربوط به پیمانکاران و مشاوران و نظارت بر آنها
- تهیه گزارشهای مورد نیاز ریاست محترم دانشگاه و حوزه طرح و توسعه
- برنامه ریزی و پیشنهاد انجام امور در جهت اصلاح الگوی مصرف
- انجام سایر امور محوله در حوزه طرح و توسعه
 

کارشناس دفتر فنی: آقای داریوش کلیم
تلفن:
37640028-054