پرویز حسینی سرجو
 
  تلفن:
37640028-054
  نمابر:
  رایانامه: p.hosseini.s@gmail.com
  


اهم وظايف اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 - برنامه ريزی برای تامين فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و طرح جامع دانشگاه و تهيه گزارشات مورد نياز در اين زمينه
 - نظارت کامل بر طرح و محاسبات فنی ساختمانهای در دست احداث
 - تهيه طرح جامع دانشگاه و تامين زمين و امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی
 - بررسی صورت وضعيت و امور مالی طرح های عمرانی
 - نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی
 - برنامه ريزی جهت تامين مصالح و لوازم تجهيزات مورد نياز طرحهای عمرانی
 - نگهداری و ضبط نقشه ها و صورت وضعيت ها و مدارک فنی دانشگاه
 - نظارت عاليه بر اجرای کليه قراردادهای ساختمانی و تاسيساتی دانشگاه
 - همکاری با واحدهای تعمير و نگهداری ساختمانها و تاسيسات برقی دانشگاه
 - اجرای طرحهای امانی دانشگاه
 - پيشنهاد بودجه ساليانه طرحها و پروژه های در دست اجرا با همکاری ساير واحدهای ذيربط
 - تهيه گزارشهای مورد نياز رياست دانشگاه، معاون اداری و مالی جهت بررسی وضعيت عمرانی دانشگاه