فرم ها

فرم(الف) نمونه درخواست پیش پرداخت پژوهانه اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان   (جدید)

فرم(ب) درخواست پرداخت هزینه های پژوهشی از محل پژوهانه اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان سال   (جدید)

فرم برنامه تحقیقاتی5ساله 

فرم انتخاب پژوهشگر برتر و فعال هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان (جدید)
پیشنهاد طرح پژوهشی(جدید)

فرم داوری طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی مجتمع (جدید)

فرم جدول ارزشیابی اولیه کتاب جهت طرح در شورای پژوهشی مجتمع
فرم ترفیع پایه اعضای هیات علمی 
فرم درخواست سخنرانی علمی
فرم درخواست برگزاری کارگاه
فرم درخواست شرکت در همایش داخلی
فرم دریافت وجه اسناد هزینه ای پایان نامه تحصیلات تکمیلی

فرم های همایش های خارجی
فرم اعلام خاتمه طرح پژوهشی پایان نامه ای
فرم  ارزشیابی اولیه اثر جهت طرح در شورای انتشارت مجتمع

فرم شماره «1» درخواست مسافرت هاي علمي خارج از كشور