اعضای هیات علمی

  فاطمه نرماشیری
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

Narmashiri@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  مجتبی محمدی
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

mohamadi613@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محسن فراهی
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

mohsen.farahi62@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
 
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  وحیده عبدالهی
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

pajohesh.unit@gmail.com  
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  فرهاد ذوالفغاری
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

f.zolfaghari@ut.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  ابوالفضل داروی
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

a.davari@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  حسین جهانتیغ
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

hjahantigh5@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی