اخبار > برگزاري ترم تابستان به صورت غير حضوري دانشگاه ارومیهبرگزاري ترم تابستان به صورت غير حضوري دانشگاه ارومیهآدرس وب سایت دانشگاه جهت  برگزاري ترم تابستان به صورت غير حضوري دانشگاه ارومیه

 

دوشنبه ٢٣ تير ١٣٩٩ ١٠:٤٤ ٥٠٧ 69


خروج