اخبار > برگزاري برخي دروس نظري به صورت غير حضوري از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه مراغهبرگزاري برخي دروس نظري به صورت غير حضوري از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه مراغه آدرس وبسایت  دانشگاه مراغه جهت برگزاري برخي دروس نظري به صورت غير حضوري از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي

 

چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ ١١:٤٤ ٥٠٢ 68


خروج