اخبار > برگزاري نيم سال تحصيلي به صورت غير حضوريي در دانشگاه صنعتی اراکبرگزاري نيم سال تحصيلي به صورت غير حضوريي در دانشگاه صنعتی اراکبرگزاري نيم سال تحصيلي به صورت غير حضوريي در دانشگاه صنعتی اراک

 

دوشنبه ٢ تير ١٣٩٩ ٢١:٢٨ ٤٨٩ 45


خروج