همایش ملی "سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی"

آدرس وب سایت همایش ملی "سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی"

سه شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٨ ١٥:٢٨ ٧١ 203


خروج