درخواست هاي فرصت مطالعاتي

اولويت‌ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سطح شركت ملي نفت ايران

شنبه ١٩ مرداد ١٣٩٨ ٢١:٤٤ ٢٠٧ 85


خروج