ششمين دوره کنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي

آدرس وب سایت ششمين دوره کنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي

محور های همایش 

فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی گیاهان زراعی( در سطح سلول تا گیاه کامل)

فیزیولوژی تنش های محیطی و اکوفیزیولوژی

فیزیولوژی پس از برداشت

فیزیولوژی بذر 

بیوتکنولوژی و بیو شیمی گیاهی

چهارشنبه ٩ مرداد ١٣٩٨ ١٠:٤٤ ٢٠٣ 74


خروج