گروه گیاهان دارویی

  جواد روستاخیز
   دانشکده کشاورزی
   گیاهان دارویی

j.roustakhiz@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  زهرا صادقی
   دانشکده کشاورزی
   گیاهان دارویی

sadeghi.phytochem@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی