امور آزمایشگاه ها


   دکتر اصغر حواجه

  
تلفن:
37640027-054
  نمابر:
  رایانامه:
asgharmn @yahoo.co.uk 


آزمايشگاه های فعال در مجتمع آموزش عالی سراوان عبارتند از:

بخش شيمی

    - اسانس گیری

    - عصاره گیری

    - اندازه گیری غلظت مواد موثره به کمک uv-Vis. 


بخش گیاه پزشکی

     - شناسایی بیماریها و آفات گیاهی


سایر آزمايشگاه ها

     - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک
     - آزمایشگاه بیوتکنولوژی
     - آزمایشگاه آب و خاک

کارشناس آزمایشگاه: آقای مهدی حسین بر