روسای پیشین مجتمع آموزش عالی سراوان

روسای مجتمع آموزش عالی سراوان
از بدو تاسیس تا کنون

 

  نام و نام خانوادگی تصویر                            تاریخ  
 دکترمحمد رضا طاهری                   84-89            
 دکتر محمد عثمان حسین بر                   89-93
 دکتر علیرضا شهریاری                92-96
 دکتر محمد رضا ریگی            تاکنون -96