گروه تولیدات گیاهی

  سید میثم مظلوم زاده
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

mazloumzadeh@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  خالد سلیمی
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

k.salimi@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  میترا جباری
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

mitra_jabbary@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  سید رضا امیری
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

seyedrezaamiri@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  محمد ادیبیان
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

m_adibian2000 @yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  محمد رضا ریگی
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

rezarigi@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی