گروه ترویج و آموزش کشاورزی

  منصور سعیدی گراغانی
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

msg_saeady@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  زهرا خشنودی فر
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

khoshnodifz@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  اصغر خواجه
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

asgharmn @yahoo.co.uk
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  سید ابو القاسم برآبادی
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

Barabadi.a@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  فاطمه ارتیاعی
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

safura1981@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی