گروه حسابداری

  سامان خاک سفیدی
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری                                          

  khaksefidi@gmail.com
  مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          


  محسن دهمرده قلعه نو
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری                                          

 dahmarde.mohsen@yahoo.com
  مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          


  سعید سپاهی
   دانشکده علوم انسانی   
    حسابداری

  saeedsepahi@gmail.com
   مشاهده سوابق علمی و پژوهشی         


  راضیه گلدرزهی                             
   دانشکده علوم انسانی                                
    حسابداری                                            

Razieh.gold @ gmail.com       
    مشاهده سوابق علمی و پژوهشی     


  منصور نیک پناه
   دانشکده علوم انسانی 
   حسابداری

  m.nikpanah@yahoo.com
  مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          


  عراز نطری      
   دانشکده علوم انسانی                                 
    حسابداری

     araznazari@gmail.com
 مشاهده سوابق علمی و پژوهشی