اين اداره مسئوليت پرداخت انواع وام ها و نيز پرداخت بيمه حوادث و درماني را به دانشجويان عهده دار مي باشد. اداره وام و رفاه حلقه رابط مجتمع آموزش عالی با صندوق رفاه دانشجويان كشور مي باشد و درخواست هاي دانشجويان جهت دريافت تسهيلاتف مراحل اداري و ثبت نام و پرداخت انواع وامها را انجام می دهد.

 وظايف اداره وام و رفاه
بطور كلي وظايف اين اداره به دو قسمت عمده تقسيم مي گردد:
• پرداخت تسهيلات رفاهي به دانشجويان
• بازپرداخت شامل محاسبه، قسط بندي، بازپرداخت بدهي دانشجويان
    
پرداخت تسهيلات رفاهي به دانشجويان
 شرايط وام گيرندگان
• دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجوئي
• دارا بودن اولويت نياز مالي
• عدم استفاده از وام يا كمك يا بورس تحصيلي
• در زمان دريافت وام ، عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت مي باشد به استثناي كاردانشجوئي
• ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزش ( دانشجوي تمام وقت )
• مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل ( براي دانشجويان نيسمال سوم به بعد )
• سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر در زمان درخواست وام و يا بهره مند از خوابگاه

 مدت استفاده از وامها در طول تحصيل به شرح زير مي باشد:
• كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 2 سال تحصيلي ( چهار نيمسال )
• كارشناسي حداكثر 4 سال تحصيلي ( هشت نيمسال )
• كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري عمومي حداكثر 6 سال تحصيلي ( دوازده نيمسال )
• دكتري تخصصي ( غير بورسيه ) حداكثر 4 سال تحصيلي ( هشت نيمسال )

 بازپرداخت وام ها و تسهيلات رفاهي اعطائي:
• بهره مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان ملزم مي باشند حسب وضعيت تحصيلي ( فراغت ، انصراف ، ترك و يا اخراج از تحصيل طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت وامهاي دريافتي ، اجاره بهاي خوابگاههاي دانشجوئي و وديعه مسكن اقدام نمايند.
• دانشجويان انصرافي، ترك تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي كل وامهاي دريافتي و هزينه هاي مربوطه به استفاده از خوابگاه دانشجوئي مي باشند.
• دانش آموختگاني كه قصد ادامه تحصيل در خارج از كشور را دارند بايد كل بدهي خود را يكجا تسويه نمايند و در صورتي كه بصورت بورسيه دولتي قصد عزيمت دارند مي توانند با سپردن تعهد محضري ، بازپرداخت بدهي خود را به بعد از فراغت از تحصيل موكول نمايند.
• وديعه مسكن و ديركرد تخليه خوابگاه جزء بدهي دانش آموخته، تقسيط نخواهد شد و بهره مندان از آن موظفند قبل از صدور دفترچه اقساط كل مبلغ را به حساب صندوق واريز و فيش آن را ارائه نمايند.

 مراحل بازپرداخت بدهي هاي دانشجويان به صندوق به شرح ذيل مي باشند:
 الف - محاسبه: دانشجوي فارغ التحصيل قبل از انجام هرگونه اقدامي جهت فارغ التحصيلي، ابتدا به اموردانشجوئي و اداره امورخوابگاهها مراجعه و با اداره امورخوابگاهها تسويه حساب مي نمايد آنگاه با ارائه اين تسويه حساب به اداره وام و رفاه، كارشناس اداره اجاره بهاي خوابگاه و مقدار وام فارغ التحصيل را محاسبه  مي نمايد.
ب – قسط بندي: دانشجوئي كه مايل به پرداخت اقساط بدهي خود به صندوق رفاه مي باشد، پس از محاسبه توسط كارشناس اداره به اطلاع عامل كارشناسي اداره مي رساند و قسط بندي بدهي دانشجو به دو صورت زير انجام مي پذيرد:
دانشجويان پسر مشغول خدمت سربازي: براي اين دانشجويان دفترچه اقساط با فرجه دو سال و نه ماه پس از فارغ التحصيلي صادر مي شود.
دانشجويان پسر غير مشمول و دانشجويان دختر: براي اين دانشجويان دفترچه اقساط با فرجه 9 ماه پس از فارغ التحصيلي صادر مي شود.
تذكر: جهت اطمينان از بازپرداخت بدهي دانشجويان، گواهي موقت تحصيلي فارغ التحصيلان، مدت دار صادرمي شود.
ج- تخفيف: براي دانشجوياني كه بخواهند بدهي خوابگاه خود را يكجا در پايان تحصيلات پرداخت كنند، 15% تخفيف اجاره بهاء و براي دانشجوياني كه اجاره بهاء خوابگاه خود را هر ترم پرداخت كنند 25% تخفيف در نظر گرفته مي شود.

 باز پرداخت بدهي
دانشجويان كه بدهي خود را به صورت نقد و يا اقساط پرداخت نموده اند با ارائه مدارك ( حواله يا فيش واريزي) به اداره وام و رفاه، تسويه حساب نهائي دريافت نموده و جهت دريافت دانشنامه به آموزش ارائه مي دهد.

 شرايط و ضوابط بازپرداخت وامها و تسهيلات رفاهي
دانشجويان موظفند پس از فراغت از تحصيل نسبت به پرداخت كل بدهي به حساب صندوق رفاه و يا اخذ دفترچه اقساط اقدام نمايند تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از تسهيلات ووام توسط صندوق رفاه دانشجويان تعيين خواهد شد. طول مدت بازپرداخت با توجه به ميزان بدهي حداكثر پنج سال مي باشد.
 تاريخ شروع پرداخت اولين قسط دفترچه اقساط به قرار زير مي باشد:
الف)- زنان دانش آموخته و مرداني كه خدمت نظام وظيفه را انجام داده اند و يا از خدمت معاف گرديده اند 9 ماه پس از تاريخ فراغت از تحصيل
ب)- دانش آموختگاني كه خدمت نظام وظيفه را انجام نداده اند 9 ماه به اضافه مدت زمان خدمت نظام وظيفه، پس از فراغت از تحصيل
بدهكاران داراي دفترچه اقساط ، بايد در تاريخ سررسيد هريك از اقساط به يكي از شعب بانكهاي عامل در سراسر كشور مراجعه و مبلغ مندرج در دفترچه را به حساب اعلام شده در دفترچه اقساط به نام صندوق رفاه دانشجويان واريز و نسخه دوم و رسيدمخصوص پرداخت كننده را تا تسويه حساب نهائي نزد خود نگهداري نمايند. در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ( سه قسط متوالي ) كل بدهي به دين حال تبديل مي گردد و بدهكاران موظف به پرداخت كل بدهي به صورت يكجا خواهند بود.
- صدور و ارسال هرگونه تائيديه تحصيلي و يا ارسال ريز نمرات و همچنين معرفي به حوزه نظام وظيفه منوط به صدور دفترچه اقساط مي باشد و تسليم اصل مدارك پس از استرداد كل بدهي و انجام تعهدات قانوني ديگر مي باشد.
- دانشجويان انصرافي، تارك تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي كل وامهاي دريافتي به حساب اعلام شده صندوق رفاه در شعب بانك عامل و به نام صندوق رفاه دانشجويان مي باشند.
 
 وام تحصيلي:
 ثبت نام دانشجو در ابتداي هر ترم با مراجعه به اداره وام ورفاه دانشجويان و دريافت فرم ثبت نام وام تحصيلي و تكميل آن، درخواست دريافت وام مي نمايد.
 ارائه سند تعهد محضري – دانشجو فقط با ارائه سند تعهد محضري مبني بر بازپرداخت بدهي خود مي تواند از امكانات و تسهيلات رفاهي دانشگاه استفاده نمايد.
  
 وام ضروري:
 مراحل پرداخت وام ضروري همانند وام تحصيلي مي باشد با اين تفاوت كه دانشجو جهت دريافت اين وام بايد واجد يكي از شرايط زير بوده و مدرك ارائه نمايد.
 فوت يكي از بستگان درجه يك دانشجو
وقوع حوادث طبيعي ( زلزله – سيل – خشكسالي و ... )
آتش سوزي
تصادف
بيماري
خريد عينك طبي
پيش پرداخت مسكن استيجاري
هزينه پايان نامه تحصيلي
هزينه خريد لوازم كمك آموزشي
 وام بيمه خدمات درماني:
 دانشجويان واجد شرايط در صورت تمايل مي توانند در مدت تحصيل به شرطي كه داراي دفترچه بيمه خدمات درماني يا دفترچه سازمان تامين اجتماعي نباشند از مزاياي بيمه خدمات درماني همانند مقررات مربوط به كاركنان دولت استفاده نمايند و نصف حق بيمه براي حداكثر 20% از دانشجويان بعنوان وام ضروري محسوب شده و به ميزان بدهي دانشجويان افزوده خواهد شد.
 وام وديعه مسكن:
 كليه دانشجويان روزانه متاهل كه ساكن خوابگاه نيستند و مسكن اجاره اي دارند مي توانند از وديعه مسكن در قبال ارائه اجاره نامه رسمي، در طول هر مقطع تحصيلي يك نوبت استفاده نمايند.
تبصره (1) – وجه مبلغ پرداختي بيش از مبلغ پيش پرداخت مندرج در اجاره نامه نخواهد بود.
تبصره (2) – در صورتي كه زوجين دانشجو باشند فقط يكي از آن دو مي تواند از وديعه مسكن بهره مند گردد.
وديعه مسكن برخلاف ديگر تسهيلات صندوق پس از فارغ التحصيلي بصورت يكجا از دانشجو دريافت مي گردد.
مقدار وام وديعه مسكن براي دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي 000/000/10 ريال و براي دانشجويان تحصيلات تكميلي 000/000/20 ريال مي باشد.
 وام ضروري:
 به حداكثر 50% دانشجوياني كه در نتيجه رويدادها با مشكل مالي مواجه مي شوند به پيشنهاد معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موافقت رئيس دانشگاه، موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان وام ضروري تعلق مي گيرد.
- سقف وام ضروري براي هر رويداد در طول تحصيل يك نوبت حداكثر 000/500/1 ريال مي باشد.
 تبصره: سقف وام ضروري براي تهيه پايان نامه دوره كاشناسي ارشد 000/500/1 ريال مي باشد.
- وام ضروري به دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاهها در صورت درخواست ، حداكثر تا سه برابر با تشخيص رياست صندوق رفاه دانشجويان افزايش مي يابد.
 وام مسكن:
 وام مسكن به حداكثر 50% دانشجويان كه در محل سكونت خانواده نبوده ويا در خوابگاههاي دانشجوئي سكونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارائه نمايند به ميزان زير براي مدت 12 ماه در سال پرداخت مي شود.
تبصره: تعداد دانشجويان بهره مند از خوابگاه دانشجوئي از سهميه 50% كل دانشجويان هر دانشگاه كسر مي شود.
- دانشجويان مجرد ماهيانه حداكثر 000/120 ريال
- دانشجويان متاهل مرد كه همسرشان شاغل نباشد حداكثر ماهيانه 000/250 ريال
- دانشجويان متاهل مرد كه همسرشان شاغل باشد در صورت عدم دريافت حق تاهل به هريك از زوجين جداگانه وام مسكن مجردي پرداخت مي شود.

تبصره (1) – خواهران دانشجوي متاهل كه دور از همسر در شهرستانهاي ديگري زندگي مي كنند مي توانند از وام مسكن دانشجويان مجرد استفاده نمايند.
تبصره (2)  – دانشجويان زن كه به علت شهادت، از كار افتادگي همسر و يا متاركه ، فرزندانشان را تحت تكفل دارند با ارائه اسناد و مدارك قانوني مي توانند از وام مسكن متاهلي بهره مند گردند.
 وام ضروري دانشجويان مبتكر ( روزانه و شبانه ):
 به دانشجويان مبتكر كه حائز شرايط دريافت وام شده و به تائيد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دبيرخانه جشنواره خوارزمي و جشنواره جوان خوارزمي يا معاونت پژوهشي دانشگاه رسيده حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال وام پرداخت مي شود.
  تسهيلات رفاهي دانشجويان قهرمان ورزشي:
 به دانشجويان قهرمان ورزشي كه نفرات اول تا سوم با تائيد اداره كل تربيت بدني دانشگاه يا اداره كل تربيت بدني وزارت متبوع، حائز شرايط شناخته مي شوند وام ضروري به شرح زير پرداخت مي شود.
مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دوبرابر سقف مجاز وام ضروري
مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته و ناپيوسته دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي ، سه برابر سقف مجاز وام ضروري پرداخت وام به دانشجويان خسارت ديده در حوادث غير مترقبه نظير زلزله ، سيل و ...
دانشجوياني كه هنگام وقوع حادثه در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي شاغل به تحصيل بوده:
يك نوبت وام ضروري سه تا پنج برابر سقف مجاز براي كليه مقاطع تحصيلي پرداخت مي شود.
به دانشجويان متاهل كليه مقاطع تحصيلي كه مسكن اجاره اي در اختيار دارند حداكثر سقف وديعه مسكن دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي پرداخت مي شود.
به دانشجويان دوره شبانه و پيام نور يك نوبت وام ضروري تا سه برابر سقف مجاز پرداخت مي شود.
مهلت پرداخت تسهيلات حداكثر يك سال پس از وقوع حادثه مي باشد.
 وام يا كمك هزينه موارد خاص
به دانشجويان حادثه ديده در سوانح و تصادفات ، مبتلا به بيماريهاي خاص و پر هزينه و ساير موارد مشابه كه به تشخيص رئيس صندوق رفاه و تائيد وي باشد حداكثر تا سقف 000/000/20 ريال وام يا كمك هزينه قابل پرداخت مي باشد.
 
کارشناس: خانم حاجی زهی