اعضای هیات علمی

  طاره شکوهی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

toktam.shokohi@yahoo.com 
       مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          


  مریم عاشوری
   دانشکده فنی و مهندسی     
   مهندسی فناوری اطلاعات

maryam.ashoori@gmail.com 
         مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  وحید رضا امیر اسماعیلی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی عمران

v.amiresmaeili@gmail.com 
      مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  پرویز حسینی سرجو
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی عمران

p.hosseini.s@gmail.com 
        مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  

  منصوره پوره جعفر
   دانشکده فنی و مهندسی                 
   مهندسی برق                         

m.s.pourjafar@gmail.com 
    مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          


  ملیحه میری                                                 
   دانشکده فنی و مهندسی                           
   مهندسی برق                                             

malihe.miri@gmail.com 
 مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  مرتضی یوسفی
   دانشکده فنی و مهندسی 
   مهندسی برق           

mo.yousefi@saravan.ac.ir 
    مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          


   محمد اکبرشیخ زاده
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی فنلوری اطلاعات                              

noornet1@yahoo.com         
   مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
      مریم ناجی
     دانشکده فنی و مهندسی                    
      مهندسی عمران

 مشاهده سوابق علمی و پژوهشی  

 
       سمیرا ریکی        
     دانشکده فنی و مهندسی                            
    مهندسی فناوری اطلاعات 
   مشاهده سوابق علمی و پژوهشی  

                   


  حسن نصرتی                                   
   دانشکده فنی و مهندسی 
   مهندسی فناوری اطلاعات
hsn.nosrati@gmail.com       

   مشاهده سوابق علمی و پژوهشی            


    وحید بهرامی فروتن   
    دانشکده فنی و مهندسی 
     مهندسی برق       

   مشاهده سوابق علمی و پژوهشی