هیات اجرایی جذب

هیات اجرایی جذب

معرفی
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1386 با تغيير شيوه جذب اعضاي هیأت علمي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي کشور با تصويب آيين نامه اي ايجاد ساختارهاي جديدي را براي جذب هیأت علمي تعريف و تعيين کرد.هدف شورا از اين اقدام ضمن بهره گيري از توان تحصيل کردگان فرهيخته، کارآمد، مومن و انقلابي و جذب نيروهاي جوان و متعهد داخل و خارج از کشور، ايجاد وحدت رويه در شيوه جذب اعضاء هیأت علمي و کاهش ديوان سالاري است.

در ساختار جديد سه سطح براي جذب هیأت علمي زير مجموعه يکديگر ايجاد شده است. در راس اين ساختار، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيأتي به نام هيأت عالي جذب اعضاي هیأت علمي دانشگاه ها و مراکز تحقيقات کشور تشکيل داده است که مستقيما زير نظر اين شورا فعاليت كرده و در دبيرخانه آن مستقر مي باشد. زير مجموعه اين هیأت دو هیأت ديگر در دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با عنوان هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمي وجود دارد که وظيفه نظارت و هماهنگي در جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي را بر عهده دارند. هیأت هاي اجرايي جذب اعضاء هيأت علمي هم كه زير مجموعه هيأت مركزي ميباشند در هر مجموعه دانشگاهي و موسسه تحقيقاتي را عهده دار جذب متقاضيان جذب هيأت علمي مي باشند.

ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب مجتمع
1. رئيس مجتمع (رئيس هيأت)
2. رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مجتمع
3. پنج تا هفت عضو هيأت علمي مجتمع با معرفی رئيس مجتمع و انتخاب هیأت عالی جذب

وظايف و اختيارات هيأت جذب
 شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي
 انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه
 تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي-آزمايشي، رسمي-قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
 اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در دانشگاه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي
 نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي
• ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم

دبيرخانه
كليه امور اجرايي هيأت اجرايي جذب از قبيل اعلام فراخوان عمومي جذب، دريافت تقاضاي همكاري، تشكيل پرونده، پاسخگويي به متقاضيان و... توسط دبيرخانه هيأت اجرايي جذب که دارای امكانات و تجهيزات مناسب و مكانيزه است، انجام خواهد شد.

مراحل جذب اعضای هیات علمی
فراخوان عمومي براي استخدام اعضاي هيأت علمي دو بار در سال و در ماه‌هاي شهريور و بهمن از طريق وب سایت وزارت علوم به صورت متمركز انجام خواهد شد.
مراحل جذب به شرح زیر می باشد:
1. دريافت و جمع‌آوري درخواست متقاضيان
2. بررسي اوليه پرونده متقاضيان با نظر هيأت اجرايي جذب
3. تشكيل و تكميل پرونده براي متقاضيان داراي شرايط اوليه و ارسال به كميته‌هاي بررسي توانايي‌‌هاي علمي و صلاحيت عمومي
4. نتيجه بررسي صلاحيت عمومي و علمي در دانشگاه
5. اتخاذ تصميم در هيأت اجرايي جذب دانشگاه
6. ارسال خلاصه پرونده متقاضياني كه در هيأت اجرايي جذب دانشگاه مورد تأييد قرار گرفته به دبيرخانه هيأت مركزي جذب وزارت علوم
7. اتخاذ تصميم نهايي توسط هيأت مركزي جذب وزارت علوم
8. اعلام نتيجه نهايي توسط دانشگاه به متقاضي.