گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

شاهد و ایثارگر

اين مديريت زير نظر مستقيم رئيس مجتمع و در چارچوب ضوابط و مقررات به منظور فراهم نمودن و تسهیل شرایط تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد. همچنین به منظور اجرای قوانین، مصوبات هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه مطابق با مصوبه مورخ 3/12/83 شورای طرح و برنامه تشكیل می شود تا به عنوان بازوی اجرائی ستاد مركزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه، مسئولیت ارائه خدمات و رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها را از طریق  دفتر مربوطه بر عهده گیرد.  
با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه‎اي (مدظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی، و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر، و پیرو مصوبه جلسه 274 مورخ 20/12/70شوراي عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بدنبال اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه 152 شوراي عالی مورخ 23/8/ 85 شوراي معین (براساس تفویض جلسه 592 مورخ 9 /8/ 85انقلاب فرهنگی) در مورد تأسیس و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاه‎ها (به عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر)، این آیین نامه که متناسب با نیازهاي جدید جامعه شاهد و ایثارگر تدوین گردیده است، پس از تایید ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و همچنین ستاد برنامه ریزي امور فرهنگی فرزندان شاهد در جلسه مورخ 30/5/86 شوراي طرح و برنامه شاهد به تصویب نهائی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‎باشد.

اهداف
1.    ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران.
2.    ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستاي ارتقاي وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان.
3.     زمینه سازي براي مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‎هاي علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان.

تعاریف
تسهیلات این آیین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:
1.    فرزند (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز 50 % و بالاتر)
2.    جانباز 70 % به بالا
3.     همسر (شهید، جاوید الاثر، آزاده جانباز 50 % و بالاتر)
4.     جانبازان 25 % و بالاتر
5.    آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)
6.    جانباز با حداقل 15 % جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
7.     رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه

شرح وظایف
ماده 6 - شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:
1-برنامه ریزي و زمینه سازي براي اجراي مصوبات، آیین نامه ها و دستو ر العمل‎هاي ابلاغ شده از سوي شوراي طرح و برنامه شاهد، وزیر محترم، ستاد مرکزي و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
2- نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنام ه هاي مناسب براي رشد و تعالی و حل مشکلات آنان.
3-طراحی و تدوین برنامه هاي مورد نیاز براي تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
4-تنظیم و تدوین برنامه‎هاي مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.
5-طراحی و تدوین برنامه‎هاي مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهاي ذیربط در فعالیتهاي ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.
6- نظارت برعملکرد اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
7-تصویب برنامه و بودجه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
ماده 7- شرح وظایف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
1-اجراي برنامه‎ها، طرح‎ها، آئین نامه‎ها ودستورالعمل‎هاي ارسالی ازستاد مرکزي یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع. 
2- پیگیري و اجراي مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
3- تهیه طرح هاي تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد براي تصویب.
 4-راه اندازي و تقویت کانون‎هاي علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه.
5- تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.
6-پیگیري و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه‎ها و فعالیت‎هاي مصوب از همه  منابع ممکن.
7-تنظیم تقویم سالیانه برگزاري جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه  و ارسال به موقع  صورتجلسات مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
 8-اطلاع رسانی شایسته و به موقع به دانشجویان شاهد و ایثارگر براي بهره مندي از امکانات، تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی.
9- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانش آموختگان با همکاري حوزه‎هاي مختلف دانشگاه.
10- اجراي طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و یثارگر از طریق برگزاري کلاسهاي تقویتی، گروه‎هاي درسی و ... 11-اجراي طرح استاد مشاور و برگزاري کارگاههاي آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.
12-توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره‎هاي تحصیلی و حمایت‎هاي آموزشی و پژوهشی به منظور کاهش مشکلات تحصیلی ایشان.
13-پیگیري امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاري و هماهنگی با مسؤولان دانشگاه و سایر نهادهاي ذیربط.
14-جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر براي حضور فعال دربرنامه‎هاي علمی، فرهنگی، پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه‎هاي تحقیقاتی آنان.
15- برگزاري مراسم، جشنواره‎ها، مسابقات و ... در زمینه‎هاي علمی، فرهنگی، هنري، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.
16- تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.
17- همکاري و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجراي مطلوب برنامه‎هاي مصوب و در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز حسب مورد.

مدیر: آقای مهندس مجید پازند
تلفن:
37643386-054
رایانامه: majid_pazand@yahoo.com