حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل


 

 

  محمد طیب حسین بر


  سمت: رئیس دفتر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
  تلفن:
37630096-054
  نمابر:
37630093-054

 رایانامه:tayeb.hosseinbor@gmail.com

 


شرح وظایف

- ايجاد ارتباط اداري بين رياست مجتمع و واحدهاي متبوع اعم از شفاهی و كتبی و پيگيري آنها.

- دريافت و ثبت نامه هايی كه از واحدهاي مختلف ارسال می گردد و لازم است به رؤيت رئيس مجتمع برسد و حصول

اطمينان از پاسخگويی به موقع مکاتبات حوزه رياست.

- تهيه پيش نويس و صدور نامه هايی كه متضمن نظرات و دستورات رئيس مجتمع به واحدهاي مختلف می باشد.

- تهيه پيش نويس و ثبت و ارسال نامه ها، دستورها، بخشنامه ها و دعوتنامه هاي صادره.

- پيگيري و اجراي دستورات رئيس مجتمع.

- تنظيم برنامه هاي كاري و ملاقات رئيس مجتمع.

- دعوت افراد جهت تشکيل جلسات و كميسيون ها.

- تنظيم صورتجلسات حوزه رياست و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط و پيگيري مصوبات جلسات مذكور.

- انجام اقدامات لازم جهت شركت اعضاي هيأت علمی مجتمع در كنگره ها، كنفرانسها و سمينارهاي داخلی و خارجی

با همکاري واحدهاي ذي ربط.

- تهيه و تنظيم و اجراي طرح ها و برنامه هاي تبليغاتی و انتشاراتی.

- مطالعه كليه جرايد و روزنامه ها و استخراج مطالب علمی مورد نياز براي ارسال به واحدهاي مربوط.

- برنامه ريزي و اداره امور كنفرانس ها و سمينارها.

- انتشار اخبار و اطلاعات داخلی مجتمع جهت اطلاع كاركنان.

- اجراي كليه امور مطبوعاتی و سمعی و بصري مجتمع.

- تهيه برنامه هاي لازم جهت مراسم اعياد و جشن ها و امور تشريفاتی كه از طريق مجتمع برگزار می شود و پيشنهاد

اعتبارات مورد نياز آن به مسئولين ذي ربط.

- ارسال نامه هاي محرمانه به مديريت ها و واحدها و ارگان هاي مختلف و ثبت، ضبط، نگهداري و بايگانی نامه هاي محرمانه.

- همکاري در به روز نمودن اطلاعات در سايت اينترنتی مجتمع.

- جمعآوري اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی مجتمع به مردم و نيز آشنايی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد

واحدهاي مختلف مجتمع از طريق انتشار پيک، مجله، نشريه و خبرنامه هاي دورهاي و ... .

- عکسبرداري و تهيه فيلم از مراسم تشريفاتی سمينارها، مصاحبه ها و ... و نگهداري سوابق آنها.

- انجام مکاتبات، دستور كار، تهيه، تدوين و تنظيم مصوبات هيأت امنا مجتمع.

- انجام امور اداري هيأت امنا، هيأت مميزه و شوراهاي مجتمع و كميسيون هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به

واحدهاي ذي ربط.

- رسيدگی به امور مربوط به جمع آوري و استنتاج اطلاعات و آمار كليه امور مجتمع.

- تهيه و تنظيم صورتجلسات مربوط به كميسيون دائمی و هيأت امنا و جمع آوري مصوبات آنها و ارائه گزارشات لازم به رئيس مجتمع.

- بررسی و تنظيم پيش نويس آيين نامه هاي داخلی مجتمع به منظور طرح و تصويب در هيأت امنا و ابلاغ مصوبات هيأت

امنا به واحدهاي ذيربط.

- شركت در جلسات كميسيون دائمی ، كنفرانس ها و سمينارها حسب مورد و دستور مقام مافوق و ارائه گزارشات لازم.

- بررسی و ارسال بودجه تفصيلی مجتمع كه از طرف رئيس مجتمع پيشنهاد میشود براي طرح و تصويب در هيأت امنا.

- انجام امور مربوط به دعوت از شخصيت هاي علمی و سياسی و ... داخل و خارج از كشور با همکاري واحدهاي ذي ربط.

- انجام فعاليت درخصوص جذب كمک هاي مالی و ... قطب هاي مختلف اقتصادي كشور.

- بررسی مطالب، جرايد و اخبار پيرامون فعاليت هاي مجتمع و تهيه پاسخ هاي لازم.

- برقراري ارتباط با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور جمع آوري اطلاعات علمی

تحقيقاتی مورد نياز و همچنين جلب همکاري آنان در زمينه هاي مختلف پژوهشی و فناوري.

- ترجمه نامه ها، نشريات و مدارك ارجاعی مختلف به زبان هاي فارسی و خارجی مورد نياز مجتمع و مؤسسات تحقيقاتی تابعه.

- تنظيم برنامه هاي سمينارها، كنگره ها، سمپوزيوم ها و كنفرانس هاي علمی و تحقيقاتی بين المللی با همکاري ساير

واحدها و همچنين پيشنهاد اعتبارات مورد نياز آن به مسئولين ذي ربط.

- انجام بررسی هاي لازم به منظور جلب همکاري شخصيت هاي علمی ايرانی مقيم خارج.

- فراهم آوردن شرايط جذب دانشجويان خارجی با همکاري گروههاي آموزشی.

- تشريک مساعی در برقراري ارتباط انجمنها و اعضاي هيأت علمی مجتمع با مجامع علمی بين المللی و دانشمندان خارجی با

همکاري ساير واحدهاي ذي ربط مجتمع و واحد همکاري هاي علمی بين المللی وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري.

- تهيه تفاهم نامه هاي همکاري هاي علمی با دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی خارج از كشور و عضويت در مجامع علمی و بين المللی.

- رسيدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در مجتمع.

- انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.