مدیریت طرح و برنامه

  مهندس مجید پازند

  
تلفن: 
37633914-054
   نمابر:
  
رایانامه:


شرح وظايف مديريت طرح و برنامه مجتمع 

• نظارت بر اجرای طرح­های ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری  ساختمان­های واحدهای مختلف مجتمع
• همکاری با معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد شرکت­های مشاوره و پیمانکار برای طرح­های عمرانی
• نظارت بر حسن اجرای طرح­های عمرانی مجتمع
• اجرای طرح­های امانی مورد نیاز مجتمع
• برنامه ­ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی مجتمع به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز
• انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه مجتمع
• دفاع از بودجه مجتمع درهريك از سطوح رسيدگي
تلفيق و تنظيم بودجه­هاي پيشنهاد شده در قالب هدف­ها و خط­مشي كلي مجتمع
• تهيه گزارش از وضعيت بودجه هزينه­اي و تملك دارايي
• انجام امور مربوط به اصلاحيه بودجه تفصيلي جهت ارائه به كميسيون دائمي هيات امنا و پيگيري تا مرحله ابلاغ
• مقايسه بودجه مجتمع با ساير دانشگاه­هاي هم سطح داخلي و مقايسه مستمر با اعتبارات كل كشور
• شركت فعال در شوراها، كميته طبقه بندي مشاغل واظهارنظر پيرامون مسائل مربوطه.