مدیریت پژوهشی و فناوری


 

 دکتر عبدالرشید جام نیا


  تلفن: 37640109-054
  نمابر:

  رایانامه: ar.jamnia@saravan.ac.ir

 

 

 


 

كليه امور مربوط به فعاليتهاي علمي و پژوهشي اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه در زمينه هاي اجراي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاهي( داخلي، ملي، استاني، سفارشي) ، امور همايشهاي علمي داخل و خارج از كشور، فرصت مطالعاتي داخل و خارج، امور مربوط به تشويق چاپ مقالات و ... بر اساس آيين نامه هاي مصوب شوراي پژوهشي و شوراي دانشگاه زير نظر حوزه مديريت امور پژوهشي انجام گرفته و مورد حمايت مادي و معنوي قرار مي گيرد.

شرح وظايف مدیریت امور پژوهشی مجتمع:

• امور مربوط به شركت و ارائه مقاله اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالی در همايش هاي علمي داخل و خارج از كشور
• امور مربوط به كليه طرحها و دوره هاي تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالی
• امور مربوط به دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت و بلند مدت مدعوين خارج از مجتمع آموزش عالی درمجتمع آموزش عالی سراوان
• امور مربوط به مقالات چاپ شده اعضاي هيأت علمي در مجلات داخلي و بين المللي
• تهيه آمارهاي مختلف مربوط به مديريت امور پژوهشي جهت ارائه به سازمان هاي مرتبط خارج از مجتمع آموزش عالی
• تنظيم و تدوين پيش نويس دستورالعمل ها، آيين نامه ها و مقررات پژوهشي: مجتمع آموزش عالی و ارائه آن به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب و اجرا
• امور مربوط به اعطاي سالانه اعتبار ويژه پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالی
• تنظيم و اجراي مراسم هفته پژوهش
• تهيه و تنظيم كارنامه پژوهشي سالانه مجتمع آموزش عالی
• امور مربوط به انتخاب پژوهشگران برتر مجتمع آموزش عالی
• امور مربوط به تشويق مقالات منتشره اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالی
• امور مربوط به برگزاري همايشهاي ملي و بين المللي
• کلیه امور مربوط به آزمایشگاه های مجتمع آموزش عالی
• کلیه امور مربوط به ثبت اختراع.