دانشکده علوم انسانی

با هدف گسترش رشته هاي علوم انساني، دانشکده علوم انساني با پذيرش دانشجو در رشته حسابداري در مقطع کارشناسي از بهمن ماه 1392 آغاز به کار نمود. با اضافه شدن رشته علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد نظري) در مهر 1393، در حال حاضر اين دانشکده در دو رشته تحصيلي دانشجو مي پذيرد ولي با ياري خداوند در آينده اي نزديک رشته هاي علوم انساني توسعه خواهند يافت و به ساير حوزه هاي علوم انساني نيز ورود پيدا مي کنيم.