دانشکده کشاورزی


سنگ بناي مجتمع آموزش عالي سراوان در سال  1382 با تأسيس آموزشکده کشاورزي و منابع طبيعي گذاشته شد. در ادامه اين آموزشکده به دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ارتقاء يافت و از بهمن 1384 با ورود دانشجويان رشته تکنولوژي توليدات گياهي و رشته توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر، عملاً فعاليت آموزشي خود را آغاز کرد. پس از استقلال مجتمع، دانشکده کشاورزي با 6 گروه آموزشي و 12 رشته تحصيلي در مقاطع کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد به کار خود ادامه داد. هم اکنون اين دانشکده در رشته هاي توليد و فراوري خرما، تکنولوژي توليدات گياهي، و توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر در مقطع کارداني، رشته هاي گياهپزشکي، ترويج و آموزش کشاورزي، اقتصاد کشاورزي، توليدات گياهي، بيوتکنولوژي کشاورزي، باغباني، گياهان دارويي و معطر، و علوم دامي در مقطع کارشناسي و رشته پرورش و مديريت توليد طيور در مقطع کارشناسي ارشد فعاليت مي کند.