دانشکده منابع طبیعی

سنگ بناي مجتمع آموزش عالي سراوان در سال 1382 با تأسيس آموزشکده کشاورزي و منابع طبيعي گذاشته شد. در ادامه اين آموزشکده به دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ارتقاء يافت و از بهمن 1384 با ورود دانشجويان رشته تکنولوژي توليدات گياهي و رشته توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر، عملاً فعاليت آموزشي خود را آغاز کرد. پس از استقلال مجتمع، دانشکده منابع طبيعي با 4 رشته تحصيلي در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد به کار خود ادامه داد. هم اکنون اين دانشکده در رشته هاي احيا و بهره برداري از مناطق خشک، مديريت مناطق خشک و بياباني، و مرتع و آبخيزداري در مقطع کارشناسي و رشته بيابان زدايي در مقطع کارشناسي ارشد فعاليت مي کند.