دانشکده فنی مهندسیبا هدف توسعه آموزش عالي و ايجاد تنوع در رشته هاي دانشگاهي و با توجه به پتانسيل منطقه، دانشکده فني و مهندسي مجتمع آموزش عالي سراوان در تاريخ 1392/04/15 با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي تأسيس شد و هم اکنون با پذيرش دانشجو در سه رشته عمران، فناوري اطلاعات و برق در مقطع کارشناسي فعاليت مي کند.