ریاست

 

  دکترمحمدرضا ریگی                    

                    
  تلفن:
37630096-054
 
نمابر:
376300930-054
 
رایانامه:rezarigi@gmail.com
                               

                      

 


سوابق تحصیلی:

کارشناسی: خاکشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ( 1379تا 1375)

کارشناسی ارشد:  شیمی و حاصلخیزی خاک از دانشگاه شیراز در سال (1382تا 1379)

دکترا: شیمی و آلودگی خاک از دانشگاه تهران  درسال (1393تا 1388)

سوابق اجرایی:

معاون فرهنگی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی سراوان (1386-1384)

معاون اداری و مالی مجتمع آموزش عالی سراوان (1388-1386)

مدیر طرح و برنامه مجتمع آموزش عالی سراوان( 1396-1393)

ریاست مجتمع آموزش عالی سراوان ( از سال1396 تاکنون)