پژوهشکده خرما

نظر به شرایط اقتصادی و پتانسیل های تولیدی منطقه در تولید خرما و سهم عمده و استراتژیک این محصول در صادرات غیرنفتی کشور، مجتمع آموزش عالی سراوان بنابر رسالت خویش در سال 1395 پس از طرح در هیات رئیسه و مجوز هیات امناء، اقدام به ایجاد و راه اندازی پژوهشکده خرما نموده است. این پژوهشکده با هدف تمرکز، بهبود و توسعه فعالیت های تحقیقاتی در زمینه خرما و روزآمد کردن این فعالیت ها با پیشرفت های نوین کشاورزی، به حفظ، حمایت و ارتقاء کمی و کیفی جایگاه این محصول در عرصه های داخلی و خارجی، توسعه فرآورده های جانبی و صنایع وابسته و حل چالش های موجود اهتمام خواهد ورزید.

پست الکترونیک: DateResearches.Saravan@gmail.com

شماره تماس: 3763305-054