مرکز نو آوری

آقای مهندس میثم مظلوم زاده  

تلفن: 37631013-054

نمابر:                                                                                                                           

رایانامه: mazloumzadeh@gmail.com


                                     
شرح وظایف


آیین نامه ها