معاون مدیر دانشجویی

آقای محسن فراهی
تلفن:
37630099-054
نمابر:
رایانامه:

معاون مدیر امور دانشجوئي در قالب چهار اداره مشروحه ذيل عهده دار امورمعيشت دانشجويان مي باشد.

• اداره امورخوابگاه ها
• اداره وام و رفاه
• اداره امورتغذيه
• اداره تربیت بدنی و فوق برنامه
 

اهداف مهم اين حوزه عبارتند از:

1. فراهم آوردن امكانات مطلوب رفاهي و معيشتي براي دانشجويان
2. نظارت مستمر بر سلف سرويس ها و تلاش در جهت ارتقاء کيفيت غذاي دانشجويان
3. اعطاء وام هاي تحصيلي و كمك هزينه هاي دانشجويي
4. تعمير و تجهيز مستمر خوابگاه هاي دانشجويي براي ارتقاء كيفيت خدمات رفاهي
5. ايجاد نشاط و شادابي  از طريق ارائه خدمات ورزشي، برگزاري المپيادهاي ورزشي و تجهيز سالن هاي ورزشي
6. حفظ سلامت روحي  دانشجويان از طريق سرويس دهي مناسب مركز بهداشت و درمان و مشاوره.