معرفی گروه برنامه ریزی توسعه منابع انسانی و تحول اداری

اهم وظايف و مسئوليت هاي واحد برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و تحول:

• نيازسنجي و مكاتبه با كليه واحدهاي مجتمع در خصوص دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي
• تنظيم برنامه­هاي آموزشي مورد نياز كاركنان و هماهنگي با اداره كل بهره وري و تحول اداري وزارت متبوع در اين زمينه
• اولويت بندي در برگزاري دوره­هاي اعلام شده مورد نياز واحدها و برنامه ریزي آموزشی توانمندسازي افراد در دو سطح مدیران و کارمندان و تدوین تقویم سالانه دوره هاي آموزشی مجتمع
• سنجش اثربخشی دوره، فراگیران و مدرسان و شناسایی نقاط قوت و ضعف دوره­هاي آموزشی و تعیین برنامه­هاي بهبود
• برنامه ریزي و برگزاري سمینارها و کنفرانس هاي آموزشی بر حسب نیاز و ضرورت
• برگزاري جلسات کمیته تخصصی راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انسانی
• همكاري با معاونت اداری و مالی در پيش بيني نيروي انساني مورد نياز مجتمع
• بررسي مداوم وظايف سازماني مجتمع و واحدها و چگونگي كار در آنها با توجه به توسعه مجتمع
• مطالعه و بررسي مستمر وظايف سازماني به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف مجتمع
• برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري
تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليت­هاي واحدهاي مجتمع
• برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات مجتمع
• تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني مجتمع وابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امناء
• بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها
• تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل
• تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليت­ها و نيروها و عوامل موجود در مجتمع به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت مجتمع
• استقرار نظام آماري ثبتي درداخل مجتمع
• تهيه، اجرا و استخراج طرحهاي آمارگيري براي توليد آمارهاي مورد نياز و پردازش و تحليل آن در جهت استفاده از نتايج در برنامه هاي مجتمع و همچنين در راستاي طرحها و برنامه هاي وزارت متبوع و مركز آمار بر اساس ضوابط، دستورالعملها، بخشنامه ها و راهكارهاي ابلاغي آن مراكز
• جمع بندي آمار و اطلاعات و تدوین سالنامه آماري
• نیازسنجی مستمر آمار و اطلاعات مورد نیاز واحدهاي مجتمع و تهیه گزارشهاي دوره ای و در صورت نیاز ارایه به مراجع ذیصلاح و سازمان هاي فرادست
• بروز رسانی مستمر بخش هاي مرتبط با برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و آمار در سایت مدیریت طرح و برنامه
• تهيه طرح جامع مجتمع و تأمين زمين و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالي
• تهيه طرح چشم انداز مجتمع با در نظر گرفتن سند توسعه علمی آموزش عالي
• انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف مدیریت طرح و برنامه

کارشناس : آقای محمدانور آریانفر
تلفن: 37630067-054
رایانامه: aryanfar2015786@gmail.com