رشته های دانشگاه

ردیف دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع
1 دانشکده کشاورزی مهندسی گیاه پزشکی مهندسی گیاهپزشکی کارشناسی پیوسته
2 مهندسی ترویج و آموزش کشاورزي مهندسی ترویج و اموزش کشاورزی کارشناسی پیوسته
3 مهندسی اقتصاد کشاورزي مهندسی اقتصاد کشاورزی کارشناسی پیوسته
4 تکنولوژی تولیدات گياهي مهندسی تولیدات  گیاهی کارشناسی ناپیوسته
5 تولید و فرآوری خرما کارشناسی ناپیوسته
6 تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی
7 بيوتکنولوژي کشاورزي کارشناسي پیوسته
8 مهندسی باغبانی کارشناسی پیوسته
9 مهندسی گیاهان دارویی مهندسی گیاهان دارویی کارشناسی پیوسته
10 تولید و بهره برداری  گیاهان دارویی کاردانی
11 مهندسي علوم دامي علوم دامي کارشناسي پیوسته
12 پرورش و مديريت توليد طيور کارشناسي ارشد
13 دانشکده منابع طبیعی  
احیا و بهره برداری از مناطق خشک
احیا و بهره برداری از مناطق خشک کارشناسی ناپیوسته
14 مهندسی بیا بان زدایی کارشناسی ارشد
15 مهندسی مدیریت مناطق خشک و بیابانی کارشناسی پیوسته
16 مهندسی مرتع و آبخیزداری کارشناسی پیوسته
17 دانشکده فنی مهندسی مهندسی برق مهندسی برق کارشناسی پیوسته
18 مهندسی عمران مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
19 مهندسی کامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته
20 دانشکده علوم انساني حسابداری حسابداری کارشناسی پیوسته